Tư thế bán già phu tọa (Easy)

Tư thế con thuyền (Boat Pose)

Tư thế Phượng Hoàng Lửa (Bird of Paradise Pose)